۶ بهمن ۹۸، اولین درخواست ظریف در جلسه هیات دولت جهت اتخاذ تصمیمات لازم درمورد کرونا / اولین مکاتبه وزارت خارجه با وزارت بهداشت در زمینه تامین واکسن، در مرداد ۱۳۹۹ انجام شد / وزارت خارجه ۲۷ میلیون دز واکسن وارد کرد / قرارداد ۲۰ میلیون دز برای شهریور را نهایی کردیم / قرارداد ۳۰ میلیون دز برای مهر و آبان هم در شرف نهایی شدن است / درخواست خرید ۳۰ میلیون دز برای مرداد و شهریور در تیرماه ۱۴۰۰ به طرف چینی ارائه شد / وزارت بهداشت، پیشنهاد چین برای شرکت در کارازمایی بالینی به منظور تمهید امضای قرارداد خرید واکسن را نپذیرفت